Vốn thế kỉ 21

Thomas Piketty

Bản dịch: Đỗ Trung Tiến

Dàn dựng: Lê Hải Sơn

Ngày 13 tháng 3 năm 2016

Lời người dịch

Vào đề

Phần I - Thu nhập và đồng vốn

Chương 1 - Thu nhập và sản phẩm

Chương 2 - Sự tăng trưởng: ảo tưởng và thực tế

Phần II - Sự vận động của tỉ số vốn/thu nhập

Chương 3 - Những biến thái của đồng vốn

Chương 4 - Từ Châu Âu già cỗi đến Thế giới Mới

Chương 5 - Tỉ số vốn/thu nhập về dài hạn

Chương 6 - Sự phân chia vốn-làm việc vào thế kỉ 21

Phần III - Cấu trúc của các bất bình đẳng

Chương 7 - Bất bình đẳng và tập trung thu nhập: các mốc đầu tiên

Chương 8 - Hai thế giới